Školné

Soukromé školy dostávají z rozpočtu MŠMT finanční prostředky na pedagogické pracovníky (podle tzv. normativu na žáka), ovšem nemají z veřejných zdrojů finance na úhradu provozních nákladů (nájem, energie, úklid, opravy, vybavení atd.), které veřejným školám hradí zřizovatel tj. obec. Tyto náklady soukromé školy hradí ze školného. 

Naším cílem je udržet i do budoucna školné v současné hladině, ne je zvyšovat. 

Školné v Montessori Slaný:

Školné za jednoho žáka v základní škole je stanoveno ve výši 3 100 Kč za měsíc po 12 měsíců v roce. V případě pololetních plateb 2 x 17 000 Kč, nebo 1 x ročně 33 000 Kč.

Školní družina je zahrnuta ve školném.

Škola žákům také hradí veškeré pomůcky pro výuku – výtvarné potřeby, pracovní sešity, běžné sešity a papírenské potřeby kromě vybaveného penálu – ten má každý žák vlastní. Dále hradíme náklady na výuku mimo školu jako jsou návštěvy divadel, muzeí, výstav a exkurzí. 

Mimo školného hradí rodiče např. kurz plavání, pokud o něj mají zájem.

Stravování je smluvně zajištěno ve Školní jídelně Na Sadech a hradí se zvlášť přímo v kanceláři jídelny. 

Školné za jednoho žáka v mateřské škole:

Aktuální cena pro dítě zapsané v do MŠ v roce 2018 je 3 900 Kč měsíčně bez stravy.

Se zákonnými zástupci zapsaných dětí škola uzavře smlouvu na 1 – 3 roky a školné v dané výši bude touto smlouvou garantováno.